FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A BRIDGESTONE-TATABANYA.HU WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

FONTOS, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE EZEKET A FELTÉTELEKET. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VONATKOZNAK ÖNRE. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, NEM HASZNÁLHATJA VAGY ÉRHETI EL EZT A WEBOLDALT, ÉS A BRIDGESTONE-NAK JOGÁBAN ÁLL KORLÁTOZNI VAGY MEGAKADÁLYOZNI, HOGY ÖN ELÉRJE A WEBOLDALT.

1. Meghatározások

A „BRIDGESTONE” a belgiumi székhelyű BRIDGESTONE EUROPE NV vállalatot jelenti, melynek bejegyzett telephelye Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, és a 0441 192 820 számon került felvételre a cégjegyzékbe;

A „Mi”/„Minket”/„Mienk” a BRIDGESTONE-ra hivatkoznak;

A „Felhasználó(k)” a kontextustól függően összefoglaló módon vagy egyedileg a Weboldal felhasználójára/-ira utal;

A „Weboldal” a www.bridgestone-tatabanya.hu weboldalt, illetve az azt helyettesítő későbbi weboldalakat jelenti; és

Az „Ön/Öné” Önre utal, mint a Weboldal felhasználójára

2. A Weboldal elérése

A jelen Weboldal a BRIDGESTONE tulajdona.

A BRIDGESTONE fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan megtagadja a jelen Weboldalhoz vagy annak egyes részeihez való hozzáférést.

A BRIDGESTONE fenntartja a jogot, hogy nem engedélyezett emberi beavatkozás, vírusok, hibák vagy más, a BRIDGESTONE hatáskörén kívül eső okok miatt, melyek a weboldal kezelését vagy biztonságát lerontják vagy veszélyeztetik, azonnali hatállyal felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz való hozzáférést.

3. Tartalom

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, semmilyen jogi kötelezettséget nem jelentenek.

A BRIDGESTONE nem szavatolja a Weboldalon található információk helyességét és teljességét. A Weboldalon keresztül leadott rendelések teljesítésén kívül, vagy ha azt kifejezetten máshol nem jeleztük, semmilyen jog vagy hasonló nem származtatható a Weboldal alapján.

A BRIDGESTONE fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, bármikor, egyoldalúan módosítsa a Weboldal tartalmát és elrendezését.

A BRIDGESTONE nem vállal felelősséget semmilyen technikai, hardveres vagy szoftveres hibáért, a hálózati kapcsolat megszakadásért vagy a hibás adatátvitelért.

4. Felhasználói kötelezettségek

Tilos a Weboldalt olyan módon használni, amellyel bármely személy, cég vagy vállalat jogait sérti vagy bitorolja (beleértve többek között a szellemi tulajdonjogot, a titoktartási jogot, vagy a személyiségi és adatvédelmi jogokat);
Szigorúan tilos tömeges vagy egyedi kéretlen levélüzeneteket, vagy LEVÉLSZEMETET küldeni a Weboldalról, illetve annak küldését elősegíteni.

Beleegyezik, hogy nem tölt fel a Weboldalra, vagy ad tovább a Weboldalon keresztül számítógépes vírusokat, makró vírusokat, trójai vírusokat, férgeket vagy bármi mást, amelynek célja, hogy beavatkozzon, megszakítsa vagy megakadályozza a számítógép normál működését.

Nem tölthet fel a Weboldalra, vagy adhat tovább a Weboldalon keresztül becsmérlő, sértő, obszcén vagy fenyegető karaktertől származó, másokat zaklató, mások nyugalmát megzavaró vagy másokat nyugtalanító, illetve a hatályos törvényekbe vagy jogszabályokba ütköző, más személyek jogait (beleértve többek közt a szerzői jogokat, az adatbázisokkal kapcsolatos jogokat és a titoktartást) sértő anyagokat.

Tilos hivatkozásokat létrehozni a Weboldalon a BRIDGESTONE kifejezett, előzetes írásos beleegyezése nélkül. Tilos megkísérelni a Weboldal rendeltetésszerű működésébe történő beavatkozást, vagyis tilos megkísérelni a Weboldalhoz kapcsolódó számítógépes rendszerek, kiszolgálók, útválasztók vagy más internethez kapcsolt eszközök megbolygatását, az azokba történő jogtalan behatolást („hekkelést”) vagy a működésük más módon történő akadályozását.

Tilos a Weboldalt olyan módon használni, melynek következtében a Weboldal elérése megszakad, a Weboldal sérül, veszít hatékonyságából, vagy a Weboldal hatékonysága vagy funkcionalitása csökken.

Tilos a Weboldal bármely részére mutató hiperhivatkozást létrehozni, és azt közzétenni, vagy engedély nélkül megkísérelni a Weboldal bármely részéhez való hozzáférést;

Elfogadja, hogy amennyiben bármilyen joga, követelése vagy keresete van bármely Felhasználóval/Felhasználókkal szemben, mely abból ered, hogy adott Felhasználó a Weboldalt használja, az ilyen jogának, követelésének vagy keresetének egyedileg, a mi segítségünk nélkül szerez érvényt.

5. Mentesség

Elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal (és Minket teljesen mentesít) minden követeléssel, kötelezettséggel, veszteséggel, költséggel és kiadással – beleértve a Minket terhelő jogi költségeket – szemben, melyek abból erednek, hogy Ön bármilyen módon megszegte a jelen Felhasználási feltételeket, illetve minden olyan kötelezettséggel szemben, melyek abból erednek, hogy Ön a Weboldalt használja, illetve más személy eléri a Weboldalt az Ön számítógépén vagy internetes fiókján keresztül.

6. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat, hogy további értéket próbáljunk adni Felhasználóinknak. Tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a BRIDGESTONE sem jogilag, sem anyagilag nem felelős az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, sem közvetett, sem közvetlen módon nem vállal jogi vagy anyagi felelősséget az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért (beleértve a téves vagy becsmérlő tartalmakat is), beleértve a hirdetéseket, termékeket vagy más, az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat, és ezeket nem is támogatja, továbbá semmilyen vélt vagy valós kárért, veszteségért vagy sérelemért, melyek az ilyen külső oldalakon vagy erőforrásokon elérhető tartalmak, árucikkek vagy szolgáltatások felhasználásával vagy megbízhatóságával, illetve ezekkel kapcsolatban merül fel.

7. Megfigyelés

A BRIDGESTONE-nak joga van, de nem köteles figyelni minden, a Weboldalhoz kapcsolódó minden tevékenységet és tartalmat. A BRIDGESTONE-nak joga van kivizsgálni a jelen Felhasználási feltételek bármilyen jelentett megszegését, illetve minden panaszt, és megtenni a BRIDGESTONE által megfelelőnek ítélt lépéseket (beleértve többek között, hogy figyelmeztetést küld, felfüggeszti, megszakítja vagy feltételekhez köti az Ön hozzáférését, és/vagy eltávolít bármely tartalmat a Weboldalról).

8. Szellemi tulajdonjog

Tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Weboldallal kapcsolatos minden szerzői jog, adatbázissal kapcsolatos jog, védjegy és más szellemi tulajdonjog, beleértve többek között a – bármilyen formájú – tartalmat és az elrendezést, mindenkor a Mi, mint adatszolgáltató, és más engedélyezett felek birtokában van.

Szigorúan tilos a Weboldal bármely részének, beleértve többek közt annak – bármilyen formájú – tartalmának és elrendezésének felhasználása a BRIDGESTONE előzetes írásos engedélye nélkül. Amennyiben a felhasználás a BRIDGESTONE előzetes írásos engedélye nélkül történik, az a szellemi tulajdonjogot sértheti, kivéve, ha arról a törvény kifejezetten másként nem rendelkezik.

A jelen Felhasználási feltételek, vagy annak bármely részének minden másolatán idézni kell a jelen szellemi tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatot, valamint a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos minden egyéb megjegyzést, amennyiben a másolat készítését a fenti kikötések megengedik.

9. A felelősség kizárása

A Weboldalon elérhetővé tett tartalom lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy információkat és híreket kapjon a BRIDGESTONE tevékenységéről. A BRIDGESTONE célja, hogy az anyagokat frissen és naprakészen tartsa. Bár az ésszerűség határain belül minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett információ pontosságát ellenőrizzük, azok pontosságára vonatkozóan semmilyen szavatosságot nem vállalunk, sem kifejezett, sem ráutaló módon.

A WEBOLDALT A JELEN FORMÁJÁBAN TETTÜK ELÉRHETŐVÉ, ÉS A BRIDGESTONE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY RÁUTALÓ MÓDON TETT ÁLLÍTÁST ÉS GARANCIÁT, MELY PÉLDÁUL, TÖBBEK KÖZÖTT, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZIK.

Tudomásul veszi, hogy nem tudjuk szavatolni, ezért semmilyen módon nem vagyunk felelősek a Weboldal biztonságáért, illetve a Weboldalon Ön által megadott, vagy az Ön által a Weboldalról vett információk biztonságáért.

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A BRIDGESTONE NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY EGY HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZT A KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY BÁRMELY KÁRÉRT, MELY A HASZNÁLATBÓL, TOVÁBBÁ A HASZNÁLAT, ADATOK VAGY BEVÉTELEK ELVESZTÉSÉBŐL A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN VAGY JOGSZABÁLYSÉRTÉSBŐL ADÓDIK, A WEBOLDAL MEGTEKINTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, A WEBOLDAL MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉBE VETETT BIZALOMBÓL, VAGY A WEBOLDAL TARTALMÁBÓL ERED, AKÁR A BRIDGESTONE, ANNAK KÉPVISELŐI, ÜGYNÖKEI VAGY MÁS SZEMÉLY PONTATLANSÁGA, HIBÁJA, MULASZTÁSA VAGY MÁS MIATT.

Nem vagyunk felelősek a szerződéssel kapcsolatban vagy jogszabálysértésből eredő veszteségeiért vagy káráért, ha a Weboldalhoz harmadik fél hiperhivatkozásán keresztül kapcsolódott.

Nem vagyunk felelősek a szerződéssel kapcsolatban vagy jogszabálysértésből (beleértve többek közt a hanyagságot), előszerződésből vagy más állításokból (a tisztességtelen indokból elkövetett megtévesztésen kívül) eredő, vagy az egyéb módon a Weboldallal vagy a Weboldalon általunk vagy a Mi nevünkben kínált termékek vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan vagy abból eredő alábbi eseményekért:

  • gazdasági veszteség (beleértve többek közt a bevétel, profit, szerződések, üzletek vagy elvárt megtakarítások elmaradását); vagy
  • a vevőkör vagy a hírnév elveszése; vagy
  • bármilyen különleges, közvetlen vagy következményes veszteségért;
  • semmilyen esetben, még akkor sem, ha az ilyen veszteség bármelyikünk által is látható volt azon a napon, amelyen a veszteséget okozó esemény történt.

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK NEM KORLÁTOZZÁK VAGY ZÁRJÁK KI A BRIDGESTONE TISZTESSÉGTELEN INDOKBÓL ELKÖVETETT MEGTÉVESZTÉSRE, VALAMINT A BRIDGESTONE HANYAGSÁGÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VAGY HALÁLESETRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGÉT.

10. A BRIDGESTONE jogai

10.1. A BRIDGESTONE fenntartja a jogot, hogy:

10.1.1. az Ön előzetes értesítését követően, vagy az Ön értesítése nélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a Weboldalt (vagy annak bármely részét), és elfogadja, hogy a BRIDGESTONE nem felelős sem Ön, sem más harmadik fél felé a Weboldal módosítása vagy megszüntetése miatt;

10.1.2. időről időre módosítsa a jelen Felhasználói feltételeket, mely módosításokat követően, ha Ön a Weboldalt (vagy bármely részét) tovább használja, úgy tekinthető, hogy Ön elfogadta az ilyen módosításokat. Az Ön felelőssége rendszeresen ellenőrizni, és eldönteni, hogy a jelen Felhasználási feltételek módosultak-e. A legfrissebb verzió mindig elérhető a Weboldalon. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, azonnal hagyja abba a Weboldal használatát.

10.2. A BRIDGESTONE minden az ésszerűség határain belül mindent megtesz, hogy karbantartsa a Weboldalt. A Weboldal időről időre változhat. Ön semmilyen kártérítésre nem jogosult, ha a Weboldal egy részének vagy egészének rajtunk kívül álló okok miatti hibája, felfüggesztése vagy megszűnése miatt a Weboldal bármely részét nem tudja használni.

11. Hatályos jog és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételekre a belga jog rendelkezései irányadóak, annak megfelelően értelmezendő.

A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos viták esetére kikötjük a brüsszeli bíróságok joghatóságát. A Weboldal használatával elfogadja az ilyen bíróságok joghatóságát és illetékességét.

11. Elkülöníthetőség

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése törvényt sért, érvénytelen, vagy bármilyen okból nem behajtható, az nincsen hatással a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességére és behajthatóságára.

13. Értesítések

13.1. A jelen Feltételekkel kapcsolatos vagy annak hatálya alá tartozó értesítéseit az alábbi
elérhetőségekre továbbíthatja:

13.1.1. postai úton: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium;

13.1.2. telefonon: +3227146700;

13.2. A feladási bizonylat nem garantálja, hogy Mi megkaptuk az Ön értesítését. Győződjön meg róla, hogy kapott-e tőlünk visszaigazolást, melyet az átvételtől számított 3 munkanapon belül megküldünk Önnek, és megőrizte-e azt.